Wyszukiwanie nieruchomości
0000
Wyniki

Informacja prawna

Strona internetowa Rimontgó ma na celu ułatwienie zapoznania się z firmą, jej działalnością i usługami, które świadczy.

Rimontgó zastrzegha sobie, że w każdym momencie bez uprzedniego oświadczenia, zmiany informacji znajdujących się na stronie internetowej.

Rimontgó nie jest odpowiedzialne za konsekwencje oraz szkody wynikłe z wchodzenia na jej stronę internetową, użycie informacji zawartych na stronie oraz wchodzenie w linki na niej zawarte.

Copyright © 1998-2019. Agencja Nieruchomości Rimontgó. Wszelkie prawa zastrzeżone. Arcomarino de Jávea, SL. CIF B03901964, wpisane do rejestru Handlowego w Alicante, Tom 1784, Księga 0, Strona 29, Sekcja 8, Numer strony A-31.316.

Prawa własności intelektualnej dotyczące strony internetowej, grafiki i kodów należą do Rimontgó. Firma posiada wyłączne prawo do wykorzystywania danych ze strony internetowej w jakikolwiek sposób, w szczególności, do kopiowania, dystrybucji, komunikacji publicznej oraz zmian.

Zmiany cen oraz inne modyfikacje mogą być wprowadzane bez uprzedzenia. Informacja zawarta nie tworzy części oferty czy umowy.

Ceny nie zawierają podatków ani opłat transakcyjnych. Ceny w walutach obcych pokazywane są jedynie w kursie orientacyjnym. Jakakolwiek powierzchnia, wielkość, lokalizacja nieruchomości, która pokawia się w ogłoszeniach także jest orientacyjna i podawana jest w metrach kwadratowych lub innej mierze.

 - Jest wykorzystywane jest jako źródło informacji.

 - Jeśli wykorzystywane jest w celu uzyskania informacji, jednak nie w celu komercyjnym ani użytku innego niż prywatny.

 - Jeśli żadna z umieszczonych na stronie informacji nie jest modyfikowana w jakikolwiek sposób.

 - Jeśli żaden z elementów dostępnych na stronie nie jest używany, kopiowany ani rozprowadzany, wyrwany z kontekstu w tekście, który ten element zawierał.

 - Jeśli uprzednio zakomunikuje się, w formie pisemnej i poufnej, Rimontgó, a następnie uzyska autoryzację firmy do wspomnianego kopiowania.

 - Jesli kopiowane elementy strony nie zostaną przekazane osobom trzecim ani wprowadzone do Internetu.

Software, który dostępny jest do pobrania ze strony internetowej chroniony jest prawnie przez jego autora. Aby zainstalować lub używac jakikolwiem software pobrany ze strony, należy uprzednio zaakceptować warunki Umowy licencyjnej umieszczonej na stronie.

Jeśli software nie posiada Umowy licencyjnej, Rimontgó udziela użytkownikowi licencję do użytku osobistego, bez prawa przeniesienia jej na osoby trzecie, zgodnie z warunkiem, aby zawsze utrzymywać nienarudzone prawa autora praz inne symbole własności.

Zakazuje się kopiowania i rozpowszechniania software na jakimkolwiek innym serwisie lub miejscu w celu późniejszego rozpowszechnienia.

Rola linków zamieszczonych na stronie internetowej jest jedynie informacyjna. Rimontgó odrzuca odpowiedzialność za informacje zawarte na danych stronach.

Ewentualne nawiązania, które Rimontgó stosuje do niektórych produktów, usług, procesów, linków lub inna infpormacja zawarta na stronie, nazwa komercyjna lub dostawcza, które sa własnością osób trzecich, nie podlegają ochronie, sponsoringu ani poleceniu ze strony Rimontgó.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, które mogą być spowodowane przez używanie różnych wersji wyszukiwarek albo będace konsekwencją spowodowaną złym funkcjonowaniem wyszukiwarki, ze względu na błędne zainstalowanie jej, obecność wirusa lub innej przyczynie, nie z winy Rimontgó.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne użycie zawartości strony i zastrzega sobie praco do aktualizacji w każdym możliwym momencie, ograniczania oraz uniemożliwiania dostępu do nich, na okreslony czas lub na stałe.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek informację zawartą na tych stronach internetowych, niestworzonych oraz nieopublikowanych przez Rimontgó.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za możliwe rozbieżności, które mogą pojawić się między wersją elektroniczną, a dokumentami umieszczonymi na stronie, dotyczące tych samych publikacji na stronie internetowej.

Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za użycie strony przez osoby nieletnie. Rimontgó nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone na stronie internetowej, które mogą powodować wrażliwość u osób nieletnich. Odpowiedzialność ponosza rodzice, po upewnieniu się o odpowiednim korzystaniu z Internetu przez osoby nieletnie.

Niniejsze oświadczenie o poufności ma na celu wyjaśnienie w łatwy i przejrzysty, w jaki sposób traktujemy dane osobowe, które zbieramy o Państwu.

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji o Państwu bądź to, co ma z Państwem coś wspólnego, np. imię i nazwisko, adres, adres IP i inne. Korzystanie z nich jest rozumiane jako to, co możemy z nimi zrobić, czyli zbieranie, rejestrowanie, przechowywanie, używanie czy usuwanie, w sposób bezpłatny.

Proszę udostępnić nam swoje dane osobowe wypełniając formularz online, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami w dowolny sposób.
Dane osobowe
Dane osobowe, które zbieramy, są następujące:

 - Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres mailowy, adres IP komputera czy telefonu.

 - Dane dotyczące zachowania online i preferencji przeglądania online.

 - Dane, które są nam udostępniane, by skorzystać z naszych usług dotyczące zainteresowań i potrzeb.

 - Dane audiowizualne, takie jak zdjęcia i filmy prezentujące nieruchomości.

 - Nie rejestrujemy danych dotyczących zdrowia, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub poglądów politycznych, ani dzieci.
Używamy Państwa danych na naszych stronach internetowych tylko z uzasadnionych przyczyn służbowych
Zawiera to:

 - Świadczenie usług: Korzystamy z informacji o Państwu w celu ustalenia, jakie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami możemy zaoferować i co jest dla Państwa najbardziej odpowiednie, takie, jak skuteczne świadczenia zamówionej usługi, której nie można wykonać bez posiadania danych osobowych.

 - Administrowanie naszymi relacjami biznesowymi: Możemy poprosić o komentarze na temat naszych produktów lub usług oraz udostępnić te informacje naszemu personelowi wewnętrznemu, aby ulepszyć naszą ofertę.

 - Spersonalizowany marketing: Możemy wysyłać Państwu listy, e-maile lub wiadomości tekstowe, aby zaoferować produkt lub usługę w oparciu o Państwa osobiste lub zaprezentować, w razie potrzeby, ofertę, gdy zalogują się Państwo na naszej stronie lub telefonie komórkowym. Można zrezygnować z tego typu spersonalizowanych ofert. Mają Państwo prawo nie wyrażać zgody lub sprzeciwiać się działaniom komercyjnym lub spersonalizowanemu marketingu bezpośredniego.

 - Produkty i usługi, najlepiej odpowiadające potrzebom: W przypadku kontaktowania się z RIMONTGÓ, zbieramy informacje o Państwu, analizujemy je i identyfikujemy Ewentualne potrzeby oraz oceniamy przydatność produktów i usług.

 - Ulepszanie i rozwój naszych usług: Analiza sposobu korzystania z naszych produktów i usług pomaga nam lepiej Państwa zrozumieć i pokazuje nam, w jaki sposób możemy się poprawić na wiele różnych sposobów.
Państwa dane osobowe udostępniamy jedynie niektórym dostawcom usług.
Gdy współpracujemy z innymi dostawcami, dzielimy się tylko danymi osobowymi niezbędnymi do tej koordynacji.

W takich przypadkach upewniamy się, że osoby trzecie mają dostęp tylko do danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań.

Zawsze, gdy udostępniamy dane osobowe, zapewniamy, że zostały zastosowane niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ich ochrony.
Państwa prawa
Szanujemy prawa jako klienta lub potencjalnego klienta, aby określić, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Państwa prawa obejmują:

 - PRAWO DO DOSTĘPU INFORMACJI: Posiadają Państwo prawo poprosić nas o ogólną listę danych osobowych, z którymi mamy do czynienia.

 - PRAWO DO MODYFIKACJI: Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, można poprosić nas o ich poprawienie.

 - PRAWO DO SPRZECIWU PRZECIW PRZETWARZANIU DANYCH: Można wyrazić sprzeciw wobec RIMONTGÓ, używając swoich danych osobowych do uzasadnionych interesów. Można to zrobić online, w naszych biurach, a nawet przez telefon. Można również sprzeciwić się otrzymywaniu spersonalizowanych wiadomości o charakterze komercyjnym. Kiedy zostają Państwo klientami RIMONTGÓ, poprosimy o zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych ofert. Jeśli później zmienią Państwo zdanie, możena zdecydować, aby nie otrzymywać tych wiadomości, dzięki prostej komunikacji w tym celu.

 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH: Mają Państwo prawo ograniczyć ich przetwarzanie, jeśli uważają, że informacje są niedokładne, przetwarzamy je nielegalnie lub chcą Państwo, abyśmy je zapisali do użycia w postępowaniu sądowym, nawet jeśli nie jest nam już potrzebna. Także w przypadku, gdy nie dali Państwo zgody, aby RIMONTGÓ przetwarzało te dane.

 - PRAWO DO PRZECHOWYWANIA DANYCH: Użytkownik ma prawo zażądać przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio do użytkownika lub innej firmy. Ilekroć będzie to technicznie wykonalne, przekażemy Państwa dane osobowe.

 - PRAWO DO ZAPOMNIENIA: Można poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych, gdy nie będziemy ich już potrzebować w celu zachowania ich pierwotnej funkcji, wycofania zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwiamy się przetwarzaniu danych osobowych przez RIMONTGO, a nawet jeśli uważają Państwo, że traktujemy je w sposób nielegalny.

 - PRAWO DO ROSZCZENIA: Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu potraktowania, istnieje prawo roszczenia. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią na roszczenie, można skontaktować się z organem ochrony danych, AEPD (Agencia Española de Protección de Datos).

 - KORZYSTANIE Z PRAW: Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę, proszę się z nami skontaktować. Podmiotem prawnym jest Arcomarino de Jávea S.L. Można to zrobić na nasz adres mailowy dataprotection@rimontgo.es, w naszych biurach lub telefonicznie. Naszym celem jest odpowiedź na skargę lub reklamację w jak naszym tempie.
Jak chronimy dane osobowe
We wszystkich naszych działaniach stosujemy wewnętrzne zasady i procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Te zasady i przepisy są na bieżąco aktualizowane. Zgodnie z prawem, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania integralności i poufności Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki są one traktowane. Ponadto pracownicy RIMONTGÓ podlegają poufności i nie mogą ujawniać danych osobowych w sposób nielegalny lub niepotrzebny.
Czas przetrzymywania danych
Jesteśmy upoważnieni do zapisywania Państwa danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celu, do którego je pierwotnie zażądaliśmy. Następnie szukamy możliwych rozwiązań, takich jak ich bezpieczne zarchiwizowanie.
Kontakt
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych zasadach dotyczących danych i sposobie ich wykorzystania w RIMONTGÓ, można wysłać do nas e-mail na adres dataprotection@rimontgo.es zadzwonić lub odwiedzić jedno z naszych biur.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za to, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i zaktualizowane. W tym celu będzie odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich przekazanych danych i musi odpowiednio przekazać dostarczone informacje w sposób odpowiadający ich rzeczywistej sytuacji.

Podobnie, użytkownik będzie odpowiedzialny za fałszywe lub niedokładne informacje podane na stronie internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą spowodować RIMONTGÓ lub osobom trzecim.

Informujemy, że:

 - Nasza strona internetowa nie zawiera ciasteczek opublikowanych na niej reklam

 - Nasza strona internetowa nie zawiera reklam osób trzecich

 - Nasza strona internetowa nie dostarcza ciasteczek reklam online

 - Nasza strona internetowa nie przechowuje ciasteczek z informacjami dotyczącymi danych użytkownika

Ciasteczka zawarte na naszej stronie internetowej pełnią rolę zaoferowania usług bardziej skutecznych, przejrzystych i informacji jak najbardziej zaktualizowanej w celu ułatwienia użytkownikowi szuaknia nieruchomości.

Ciasteczka, które pozwalają wykryć urządzenie, aby zaoferować jak najlepsze doświadczenie dla użytkowników korzystających z telefonów komórkowych.
Ciasteczka, które stosujemy, aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej.
Ciasteczka zawarte w sekcji "Mój klient", aby móc ponownie skonsultować się z użytkownikiem, jeśli będzie sobie tego życzył.
Ciasteczka, które mają zastosowanie jedynie statystyczne:
Wykorzystujemy Google Analytics i ciasteka tamn zawarte w celu otrzymania całkowicie anonimowej informacji odnośnie statystyki naszej strony internetowej. Więcej informacji można uzyskać: este enlace.
Ciasteczka osób trzecich:
Aby ułatwić połączenie naszej witryny z sieciami społecznościowymi, te sieci społecznościowe zawierają różne pliki cookie, które nie są pod naszą kontrolą. Można zablokować pliki cookie powiązanych domen w przeglądarce (wymienione poniżej), biorąc pod uwagę, że spowoduje to utrudnienie korzystania z sieci społecznościowych w innych witrynach:

 - www.facebook.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Facebook

 - platform.twitter.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Twitter

 - platform.linkedin.com y www.linkedin.com – Ciasteczka pozwalają na użycie LinkedIn

 - plusone.google.com – Ciasteczka pozwalają na użycie Google+